Co się zmieniło w prawie w 2016 roku i jaki to ma wpływ na ubezpieczenia należności?

with Brak komentarzy
8 stycznia 2016 r.
 
Od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany prawa, które powinny być uwzględnione w OWU należności handlowych:

 

 

 

w skrócie

 

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ubezpieczyciel ma obowiązek wskazać w warunkach ubezpieczenia jakie są przesłanki wypłat odszkodowania i jakie są ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania. Standardowo wszystkie te warunki są wskazane w OWU i w związku z tym niektórzy ubezpieczyciele uważają ten przepis za wdrożony, inni ograniczają się do stworzenia listy odpowiednich paragrafów i punktów OWU. 

 

Zmiany prawa upadłościowego i naprawczego oraz nowe prawo restrukturyzacyjne powinno spowodować zmianę definicji niewypłacalności w warunkach ubezpieczenia należności. Niektórzy ubezpieczyciele już poprawili OWU, inni wprowadzają zmiany w warunkach szczegółowych, jeszcze innym trzeba o tym przypomnieć.

 

 

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

nałożyła na ubezpieczycieli dodatkowe obowiązki związane z OWU. Zakład ubezpieczeń ma obowiązek zawrzeć w warunkach ubezpieczenia informacje określające m.in:

 

 • przesłanki wypłaty odszkodowania,

 

 • ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania. 

 

Jak te obowiązki realizują ubezpieczyciele należności?

 
Oczywiście wszyscy ubezpieczyciele należności wskazują w treści ogólnych warunkach zarówno przesłanki wypłaty odszkodowania jak i ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania. Część z nich wyszło z założenia, że już wcześniej spełniali warunki wskazane w ustawie. Natomiast niektórzy wstawili do OWU wykaz postanowień dotyczących przesłanek wypłaty odszkodowania jak i wyłączeń odpowiedzialności. Wygląda to np. tak:
 
zmiany w OWU'2016

 

Zobaczmy, jakie zapisy OWU wskazuje KUKE w Europolisie - ubezpieczeniu dla małych przedsiębiorców - jako przesłanki wypłaty odszkodowania oraz ograniczenia i wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej:

 

 • par. 1. - przedmiot ubezpieczenia
 • par. 2. - zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • par. 3. - data wypadku ubezpieczeniowego (data szkody)
 • par. 4. - wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej
 • par. 6. - odpowiedzialność Korporacji
 • par. 10. - okres spłaty kredytu
 • par. 12. ust 1, 2, 3, 4 - postępowanie windykacyjne - zapisy dotyczące obowiązków ubezpieczającego
 • par. 14. - warunki wypłaty odszkodowania
 • par. 15. - rachunek strat
 • par. 16. - wysokość i wypłata odszkodowania
 • par. 21. ust. 1 - naruszenie zobowiązań przez Ubezpieczającego - zapis o sankcji ogólnej czyli zwolnieniu z odpowiedzialności ubezpieczyciela jeśli ubezpieczający nie wypełnił obowiązków lub podał nieprawdziwe informacje.

 

Jak widać jest to ponad połowa OWU. Pozostały nam tylko zapisy o charakterze proceduralnym - o wniosku i umowie ubezpieczenia, limicie kredytowym, zgłoszeniu i udokumentowaniu szkody, postępowaniu regresowym, dotyczące kosztów - składki, innych opłat i udziale własnym oraz zapisy porządkowe.

 

Czy to w jakikolwiek sposób ułatwia odczytanie i zrozumienie OWU?

 

Pozostawiam to do Twojej opinii. Ale przepis ustawy został wypełniony i pewnie o to chodziło, a nie o ułatwienie zrozumienia i wychwycenia przez klienta istotnych warunków ubezpieczenia.

 

Zmiany prawa upadłościowego i naprawczego oraz nowe prawo restrukturyzacyjne

 

spowodowały, że powinna ulec zmianie definicja jednego z podstawowych zdarzeń określanych jako ryzyko handlowe 

 

prawnie stwierdzonej niewypłacalności 

 

Ustawa prawo upadłościowe przeznaczona jest dla przedsiębiorców niewypłacalnych, zaś Ustawa prawo restrukturyzacyjne reguluje czynności podejmowane przez i wobec przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Ustawodawca wprowadził szereg nowych rozwiązań, mających w założeniu przyspieszyć i uprościć dotychczasową procedurę.

 

W związku z tymi zmianami definicja prawnie stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta powinna być rozszerzona o wydanie postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Nie wszyscy ubezpieczyciele uzupełnili definicję, ale z pewnością są przygotowani na Twoje żądanie wprowadzenia takiej zmiany w warunkach umowy ubezpieczenia. Upomnij się!

 
 
sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. O kredycie kupieckim pisałam TUTAJ.
Ryzyko handlowe to ryzyko związane z kontrahentem, z jego sytuacją finansową, jego zwyczajami płatniczymi i uczciwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży. Na ryzyko handlowe składają się dwa podstawowe zdarzenia: niewypłacalność prawnie stwierdzona i znaczne opóźnienie w płatności (faktyczna niewypłacalność, przewlekła zwłoka). O ryzyku handlowym pisałam TUTAJ.

Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi. O kontrahencie pisałam TUTAJ.