Ograniczanie ryzyka kredytu kupieckiego w praktyce

with Brak komentarzy
Na przykładzie jednego z przedsiębiorstw pokażę, jak zarządzanie należnościami i przedstawione w poprzednim artykule zalecenia dotyczące ograniczania ryzyka opóźnień w płatnościach mogą być wprowadzone w życie.

 

 

Duża firma branży meblarskiej powstała 17 lat temu, od 2004 roku przeżywa gwałtowny rozwój. Łączy się z innymi przedsiębiorstwami, obroty wzrastają z kilkudziesięciu milionów do blisko miliarda złotych rocznie. Firma sprzedaje zarówno do dużych odbiorców, których limity kredytowe sięgają kilku milionów zł, jak i do ogromnej ilości małych firm z limitami rzędu 50 - 100 tysięcy złotych. Zarząd firmy wyznaczył sobie cel.

 

Bezpiecznie sprzedawać

 

i być świadomym ryzyka związanego z udzielanym kredytem kupieckim. Konsekwencją było szczegółowe opracowanie procedur zarządzania ryzykiem kredytowym i zabezpieczenie płynności przez ubezpieczenie należności.

 

W firmie istnieje stanowisko dyrektora finansowego. Kilka lat temu stworzono kilkuosobowy dział zarządzania należnościami. Oddzielnym ciałem zarządczym jest komitet kredytowy, który podejmuje decyzje w sprawach finansowania dużych transakcji. Zarząd firmy ma świadomość, że mimo przejęcia ryzyka braku płatności przez ubezpieczyciela ostateczna odpowiedzialność za podjęte decyzje w zakresie sprzedaży, wyboru kontrahentów, kierunków sprzedaży spoczywa na przedsiębiorcy. Nie opiera się on wyłącznie na ocenie ryzyka sporządzonej przez ubezpieczyciela. Decyzje o podpisaniu umowy sprzedaży są wypadkową oceny własnej firmy i oceny ubezpieczyciela. Jeśli obie oceny są zbieżne – kontrakt jest zawierany.

 

Firma opracowała dokładną

 

Procedurę zarządzania należnościami

 

Składają się na nią:

 

  • zasady ustalania warunków płatności i limitu kredytowego w oparciu o:

- ocenę kontrahenta przez ubezpieczyciela,

- dane z wywiadowni

- dane zebrane samodzielnie z rynku oraz

- o własny rating moralności płatniczej kontrahenta.

W ustalaniu ratingu dla nowego kontrahenta biorą udział nie tylko pracownicy działu zarządzania należnościami ale i handlowcy, którzy są włączeni do zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego i odpowiednio w tym kierunku motywowani. Od ogólnej oceny kontrahenta zależy wysokość limitu kredytowego oraz sposób postępowania w przypadku opóźnień w płatności kontrahenci są informowani o tej procedurze, a przyznawanie kredytu kupieckiego jest przedmiotem negocjacji i ma wpływ na cenę towaru

 

  • zasady monitorowania  wielkości sprzedaży, wysokości zadłużenia i spływu należności od kontrahentów,

 

  • zasady windykowania należności, terminy wysyłania przypomnień i monitów, wstrzymywania dostaw wobec braku płatności, naliczania karnych odsetek

 

  • zasady zgłaszania wniosków o windykację do ubezpieczyciela zawierające dopasowane do specyfiki firmy szablony dokumentów, listy dokumentów księgowych i handlowych niezbędnych do windykacji i likwidacji szkody

 

Firma wielokrotnie konsultowała z ubezpieczycielem powyższą procedurę, wymieniała informacje dotyczące kontrahentów, kontaktowała się z ubezpieczycielem w sprawach wątpliwych i budzących niepokój. Tak ścisła współpraca miała wpływ na ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela – im lepsze zarządzanie należnościami tym ryzyko mniejsze - ale i na szybkość działań windykacyjnych i wypłatę odszkodowania. Zmniejsza to stres obu stron i zwiększa szansę na pomyślne odzyskiwanie należności od dłużników.

 

Skuteczne zarządzanie należnościami

 

miało wpływ na obniżenie ryzyka ubezpieczeniowego i spowodowało zmniejszenie kosztu ubezpieczenia.

 

Firma potwierdza, że powierzenie ubezpieczycielowi zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i windykacją należności w istotny sposób przyczyniło się do minimalizacji ryzyka związanego z udzielaniem kredytu kupieckiego i dało możliwość kreowania właściwej polityki wobec odbiorców.

 
sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. Polecam artykuły o Kredycie kupieckim.
 Rozumiane jako ryzyko kredytu kupieckiego lub ryzyko braku płatności. W związku z tym, że przy zastosowaniu kredytu kupieckiego zapłata powinna nastąpić dopiero po dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi, nie ma pewności, że kupujący faktycznie ureguluje należność. Istnieje ryzyko, że nie zapłaci w ustalonym terminie lub nie zapłaci wcale. Stąd mówimy o ryzyku kredytowym / ryzyku kredytu kupieckiego. 
Limit kredytowy w odniesieniu do kredytu kupieckiego oznacza maksymalne dopuszczalne saldo należności. Jeśli przedsiębiorca ustala dla swojego kontrahenta limit kredytowy np. 500.000 zł oznacza to, że realizuje dostawy do momentu, aż saldo należności osiągnie kwotę maksymalnie 500.000 zł. Nie powinien wysłać towaru na kwotę, która spowodowałaby przekroczenie tego limitu. Po to, żeby zrealizować kolejną dostawę kontrahent musi spłacić część należności tak, aby saldo odpowiednio obniżyło się. Analogicznie działa limit kredytowy ustalany przez ubezpieczyciela. O limicie kredytowym napisałam w artykule Jaki jest limit wypłaty odszkodowania oraz wspomniałam w artykule Umowa ubezpieczenia należności - strony, elementy, zasady zawarcia.
Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą.  

 

Może Ty też myślisz o ubezpieczeniu należności? Pobierz poradnik i podziel się nim z innym przedsiębiorcą.

poradnik „Jak wybrać ubezpieczenie należności?”