Sposoby na nierzetelnych płatników

with Brak komentarzy
W poprzednim artykule pokazałam jak termin płatności ustalony w kontrakcie ma się do rzeczywistości - do faktycznego terminu zapłaty. 

 

Przytoczone raporty obrazują średnie przeterminowania. Wynika z nich, że jest duża grupa przedsiębiorców, którzy nie płacą na czas za otrzymany towar czy usługę, a oczekiwanie na zapłatę od nich może przeciągnąć się do wielu tygodni, co znacznie przekracza średnią statystyczną wartość.

 

 

Jak opóźnienia w płatności wpływają na sytuację finansową dostawcy?

 

Im mniejsza firma, im większa wartość przeterminowanej należności tym negatywny wpływ na płynność finansową firmy jest większy. Jeśli nie otrzymasz należności za towar musisz finansować się kredytem bankowym lub angażować środki własne na bieżącą działalność. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Większy koszt to mniejszy zysk, mniejsze zyski to ograniczenie wzrostu. Możesz zdecydować się na kredytowanie się przez opóźnianie płatności swoim dostawcom, może to grozić utratą reputacji i obniżeniem wiarygodności Twojej firmy. Zła opinia może wpłynąć na możliwość uzyskania kredytu kupieckiego czy finansowania bankowego. W ostateczności firma może stać się niewypłacalna czasowo a nawet trwale.

 

TUTAJ szczegółowo opisuję, jaki wpływ na płynność, a w konsekwencji także na wizerunek firmy mają opóźnienia w płatnościach od kontrahentów.

 

Żeby uchronić się przed ryzykiem nieotrzymania zapłaty za wysłany towar kluczowe znaczenie ma prawidłowe opracowanie kontraktu eksportowego, rzetelna ocena ryzyka kontrahenta zagranicznego i skuteczne zarządzanie należnościami. 

 

Zalecane działania

 

Działania, które powinny należeć do standardowych narzędzi stosowanych  przez menadżerów i właścicieli firm w zapobieganiu i walce z opóźnieniami zapłaty należności (w oparciu o wnioski z European Payment Report 2015 Intrum Justitia):

 

  • Stworzenie, wdrożenie i ciągły rozwój polityki udzielania kredytu kupieckiego mającej na celu skuteczne zarządzanie ryzykiem.

 

  • Bieżąca kontrola wielkości kapitału zaangażowanego w kredyt kupiecki, tak żeby minimalizować jego koszt.

 

  • Poznanie swojego kontrahenta i bieżące monitorowanie jego sytuacji finansowej.

 

  • Wzmacnianie kontaktów i relacji ze swoimi klientami, dostosowywanie warunków współpracy do zwyczajów płatniczych klienta i jego możliwości płatniczych.

 

  • Śledzenie informacji gospodarczych, w tym wypłacalności kluczowych klientów i regularne sprawdzanie adresów klientów.

 

  • Prawidłowe i jednoznaczne sformułowanie treści kontraktu, tak żeby zabezpieczał on interesy dostawcy.

 

  • Integracja sprzedaży, marketingu i działów finansowych oraz stworzenie wydajnego procesu fakturowania, co pozwoli na stałą kontrolę dokumentacji i uniknięcie pomyłek.

 

  • Wdrożenie procedur monitorowania płatności, szybkiego reagowania na opóźnienia i naliczania odsetek za zwłokę, jeśli to możliwe.

 

  • Podział klientów na segmenty w zależności od  ryzyka i potencjału wzrostu sprzedaży.

 

  • Natychmiastowe działanie w celu otrzymania należności, nie zwlekanie z interwencją.

 

W kolejnym artykule pokażę, jak pewna firma wdrożyła powyższe zalecenia.

 
sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Pojęcia "eksport" używam w odniesieniu do sprzedaży poza granice RP, nie będę stosować określenia "sprzedaż wewnątrzunijna". Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe, to może się zdarzyć, że definicja eksportu będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę.
Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. O kredycie kupieckim piszę TUTAJ.
Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą. Oczywiście jeśli w kontrakcie ustalona jest przedpłata jako forma płatności to należność powstaje przed dostawą towaru, ale zawsze wynika ona z faktury (w tym przypadku proforma). Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe to może się zdarzyć, że definicja należności będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę. 

 

A może zdecydujesz się na ubezpieczenie należności? Pobierz poradnik i podziel się nim z innym przedsiębiorcą.

poradnik „Jak wybrać ubezpieczenie należności?”