Co robi broker i dlaczego warto skorzystać z jego usług?

with Brak komentarzy
Rola brokera w ubezpieczeniach należności jest nie do przecenienia. Nie ogranicza się ona tylko do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy ryzyka kredytu kupieckiego w firmie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie w likwidacji szkody. 

 

Jakie funkcje pełni broker? W czym może pomóc przedsiębiorcy? Jakie powinien mieć cechy i doświadczenie?

rola brokera

w skrócie

 

Broker jest niezależny od ubezpieczyciela, reprezentuje wyłącznie klienta, działa wyłącznie na zlecenie i w imieniu klienta. Usługi brokerskie są dla klienta bezpłatne.

 

Broker ma za zadanie:

 

  • zebrać dane firmy i przeanalizować ryzyko, wybrać ubezpieczycieli i złożyć im zapytania ofertowe, przeanalizować otrzymane oferty,

 

  • wynegocjować najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia, zarekomendować firmie wybraną ofertę i po podjęciu decyzji przez klienta doprowadzić do zawarcia umowy ubezpieczenia,

 

  • po podpisaniu umowy przeszkolić pracowników klienta z obsługi umowy, wyjaśniać obowiązki i procedury,

 

  • w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wspierać w obsłudze polisy, przypominać o ważnych terminach, renegocjować warunki umowy,

 

  • w razie braku płatności od kontrahenta wspierać klienta w zebraniu i opracowaniu dokumentacji, złożeniu odpowiednich dokumentów ubezpieczycielowi, nadzorować proces likwidacji szkody.

 

Broker powinien mieć doświadczenie w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń należności, powinien znać ofertę towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy zabezpieczające kredyt kupiecki, powinien znać dokumentację handlową krajową i eksportową.

 

 

Kim jest broker? Jakie są podstawy prawne jego działalności?

 

Broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku.

 

Zgodnie z ustawą, czynności brokerskie polegają na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich (działalność brokerska).

 

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie.

 

Broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń.

 

Broker jest niezależny od ubezpieczycieli, reprezentuje wyłącznie klienta, działa wyłącznie na zlecenie i w imieniu klienta.

 

Broker ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze ubezpieczeniowym również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą.

 

Broker ubezpieczeniowy może zlecić wykonywanie czynności, wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

 

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera?

 

Głównie dlatego, że jest to usługa dla Ciebie jako przedsiębiorcy bezpłatna. Wynagrodzenie brokerskie, tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela. 

 

Czy jeśli nie skorzystasz z brokera to Twoja składka ubezpieczeniowa będzie niższa o prowizję brokerską? Nie. Ustawodawca powołując do istnienia zawód brokera ubezpieczeniowego dążył do ustanowienia na rynku podmiotu, który zniwelowałby dysproporcje sił pomiędzy profesjonalnym zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczonym, dla którego ubezpieczenia nie są podstawową formą działalności. W tym celu uregulowania ustawowe sformułowane zostały w sposób gwarantujący Ubezpieczonemu brak możliwości podwyższenia składki ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń w przypadku obsługi przez  brokera ubezpieczeniowego.

 

Mimo, że to Ciebie, Twoje interesy reprezentuje broker przed ubezpieczycielem to ubezpieczyciel jest również beneficjentem tej współpracy. Przede wszystkim broker "przynosi" klienta ubezpieczycielowi. I zawsze, jeśli nie brokerowi, to komuś innemu musi wypłacić wynagrodzenie za doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia - agentowi, czy własnemu handlowcowi. Koszt ten musi być uwzględniony w kalkulacji kosztu ubezpieczenia.

 

Po drugie, profesjonalny, znający się na ubezpieczeniach należności broker wyręcza ubezpieczyciela w wielu czynnościach przygotowawczych do zawarcia umowy, obsługuje klienta w trakcie trwania polisy, pomaga w gromadzeniu i przygotowywaniu dokumentacji szkodowej, często wspiera w uporządkowaniu procedur zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Przekłada się to na niższą szkodowość i na mniej okazji do konfliktów klienta z ubezpieczycielem. A to z kolei jest już całkiem wymiernie opłacalne dla ubezpieczyciela. 

 

Ponieważ działalność brokera ubezpieczeniowego niweluje dysproporcje rynkowe między zakładem ubezpieczeń a jego klientem, obsługa ryzyka przez brokera zwykle powoduje znaczne obniżenie składki ubezpieczeniowej. Jego znajomość rynku, produktów ubezpieczycieli, możliwych rozwiązań pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków i stawek.

 

Ubezpieczenia należności są trudne, dlatego wybierając brokera do współpracy szukaj takiego, który się w tym rodzaju ubezpieczeń specjalizuje. Broker powinien znać ofertę ubezpieczeń kredytu kupieckiego i szczegółowe rozwiązania stosowanie przez ubezpieczycieli. Powinien znać się na zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwie. Dobrze byłoby gdyby znał dokumentację handlową, również tę stosowaną w eksporcie. 

 

Jakie są szczegółowe zadania brokera?

 
Analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego

 

Rozpoczynając współpracę z przedsiębiorcą broker zbiera informacje dotyczące Twojej firmy, prowadzonej działalności, branży, wielkości obrotów, ilości i jakości kontrahentów, procedur zarządzania ryzykiem i należnościami. Jeśli miałeś już umowę ubezpieczenia, analizuje i weryfikuje jej warunki.

 

Dzięki zdobytym informacjom i wiedzy broker jest w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenia, zidentyfikować ryzyko oraz skalkulować rozmiary potencjalnych strat. Na podstawie zebranych danych, analizy potrzeb i oczekiwań wobec ochrony ubezpieczeniowej przygotowuje założenia programu ubezpieczeniowego, określa zakres ryzyk, przedmiot ubezpieczenia, oczekiwaną sumę ubezpieczenia, wysokości limitów kredytowych. Program ubezpieczeniowy, określający optymalne warunki ochrony jest wypracowywany w toku rozmów i dyskusji, tak, żeby spełniał Twoje oczekiwania.

 

Broker wybiera ubezpieczycieli, do których będą składane zapytania ofertowe.

Na tym etapie broker będzie prosił Cię o umocowanie (pełnomocnictwo), które upoważni go do występowania i składania w Twoim imieniu zapytań ofertowych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

 
Opracowanie zapytania ofertowego


Program ubezpieczeniowy stanowi bazę zapytania ofertowego. Po uzgodnieniu listy ubezpieczycieli i harmonogramu prac broker opracowuje zapytania do poszczególnych ubezpieczycieli, a po otrzymaniu od nich ofert analizuje je i przedstawia Ci wnioski. 

 
Negocjacje z ubezpieczycielami

 

Broker negocjuje warunki ochrony w oparciu o uzgodniony program ubezpieczeniowy i propozycje złożone przez ubezpieczycieli. Prowadzi korespondencję w celu uzgodnienia poszczególnych elementów ochrony - zakresu, warunków, klauzul dodatkowych, kosztów.

 
Wybór ubezpieczyciela


Wyniki negocjacji są przekazywane Tobie w postaci podsumowania ofert. Broker wskazuje warunki, które nie są zgodne z przyjętymi wcześniej założeniami. Przedstawia porównanie warunków finansowych i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

 
Rekomendacja


Podsumowanie analizy ofert jest jednocześnie rekomendacją oferty, która najlepiej spełnia warunki uzgodnionego programu ubezpieczeniowego, w opinii brokera najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest dla Ciebie najkorzystniejsza również pod względem finansowym. Broker ma również obowiązek wyjaśnić na czym oparł swoją rekomendację. Wybór ubezpieczyciela, z którym zostanie podpisana umowa, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

 
Zawarcie umowy ubezpieczenia

 

Po dokonaniu przez Ciebie wyboru ubezpieczyciela, broker doprowadza do zawarcia umowy ubezpieczenia. Czyli dostarcza i przekazuje dokumentację między stronami umowy.

 
Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne

 

Po zawarciu umowy ubezpieczenia rolą brokera jest wyjaśnienie osobom, które w imieniu Twojej firmy będą obsługiwać polisę obowiązków i procedur postępowania wobec ubezpieczyciela. Przeprowadza szkolenia, wspomaga proces tworzenia procedur w firmie, udziela wyjaśnień.

 

W trakcie trwania umowy sytuacja Twojej firmy może ulegać zmianie, co może mieć wpływ na ochronę ubezpieczeniową i powinno mieć odzwierciedlenie w umowie ubezpieczenia. Broker, na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji,  czuwa nad adekwatnością ochrony do zmienionej sytuacji firmy, renegocjuje warunki ochrony, dba o Twoje finanse.

 

Broker udziela Ci też wsparcia w bieżącej obsłudze polisy, w terminowym wypełnianiu obowiązków, w dostarczaniu ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów.

 
Nadzorowanie procesu likwidacji szkód

 

Broker uczestniczy w procesie likwidacji szkód informując o przysługujących Ci prawach i obowiązkach, dokonując zgłoszeń szkód w Twoim imieniu,   kompletując dokumentację, monitorując postępy pracy ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, biorąc udział w rozmowach i wyjaśnieniach z ubezpieczycielem, współpracując z prawnikami. Broker reprezentuje Twoją firmę w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

 

Pamiętaj!

Broker jest zawsze po Twojej stronie. Korzystaj z jego wiedzy i doświadczenia.

 
 
sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. O kredycie kupieckim pisałam TUTAJ.
Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą. Oczywiście jeśli w kontrakcie ustalona jest przedpłata jako forma płatności to należność powstaje przed dostawą towaru, ale zawsze wynika ona z faktury (w tym przypadku proforma). Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe to może się zdarzyć, że definicja należności będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę.
Limit kredytowy w odniesieniu do kredytu kupieckiego oznacza maksymalne dopuszczalne saldo należności. Jeśli przedsiębiorca ustala dla swojego kontrahenta limit kredytowy np. 500.000 zł oznacza to, że realizuje dostawy do momentu, aż saldo należności osiągnie kwotę maksymalnie 500.000 zł. Nie powinien wysłać towaru na kwotę, która spowodowałaby przekroczenie tego limitu. Po to, żeby zrealizować kolejną dostawę kontrahent musi spłacić część należności tak, aby saldo odpowiednio obniżyło się. Analogicznie działa limit kredytowy ustalany przez ubezpieczyciela. O limicie kredytowym znajdziesz artykułu TUTAJ.
Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi. O kontrahencie pisałam TUTAJ.