Czy można przedłużyć termin płatności po jego upływie?

with Brak komentarzy
Należności płatne w kredycie kupieckim muszą mieć określony na fakturze termin płatności. Czasem ten termin ulega zmianie już po wystawieniu faktury i zrealizowaniu dostawy, a nawet po uzgodnionym wcześniej terminie płatności.

 

Co zrobić, gdy kontrahent prosi o przedłużenie okresu kredytu kupieckiego dla ubezpieczonych należności? Jak postąpić, gdy termin płatności już minął? 

 

w skrócie

 

 • Przedłużenie terminu płatności powinno być uzgodnione przed jego zapadnięciem. Po jego upływie należałoby raczej mówić o harmonogramie spłaty długu. 

 

 • Zmiana terminu płatności to zmiana jednego z podstawowych warunków umowy. Pamiętaj o pisemnym lub przynajmniej mailowym uzgodnieniu. 

 

 • Najczęściej polisa dopuszcza przedłużenie terminu płatności nawet po jego zapadnięciu, ale pod pewnymi warunkami.

 

 • Przedłużony termin płatności nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego okresu kredytu kupieckiego. 

 

 • Czasem dodatkowo ubezpieczyciel ogranicza maksymalną ilość dni przedłużenia. Przeczytaj dokładnie w umowie.

 

 • Jeśli ubezpieczyciel dopuszcza przedłużenie terminu płatności po jego zapadnięciu to najczęściej  nie możesz tego zrobić później niż w terminie na złożenie wniosku do ubezpieczyciela o windykację przeterminowanych należności. Ten czas może być też krótszy. 

 

 • Po złożeniu wniosku o windykację wszystkie działania powinny być uzgadniane z ubezpieczycielem lub podejmowane za jego zgodą lub wskazówkami. Dotyczy to również ustalania harmonogramu spłat czy zgody na inny termin płatności.

 

 

 

O terminie płatności pisałam już w artykule Jak jednoznacznie i zgodnie z umową ubezpieczenia ustalić termin płatności. Teraz rozwinę temat przedłużania terminu płatności.

 

Przedłużenie terminu płatności czy spłata długu?

 

Nie ma nic niepokojącego w tym, że kontrahent sporadycznie poprosi o przedłużenie terminu płatności z powodu jakichś wydarzeń, których nie przewidział. Np. choroby osoby akceptującej przelewy czy jakiegoś technicznego problemu z systemem księgowym. Taką potrzebę kontrahent powinien sygnalizować najpóźniej w terminie płatności lub po pierwszym przypomnieniu z Twojej strony.

 

Niepokojącym może się stać, gdy Twój odbiorca zwleka z zapłatą należności, nie odbiera telefonów i nie reaguje na monity, a dopiero długo po upłynięciu terminu prosi o jego przedłużenie. Taka sytuacja powinna wzbudzić Twoją czujność, bo im dalej od pierwotnego terminu płatności, tym ryzyko nieotrzymania jej wcale jest większe.

 

Czy zmiana terminu płatności po jego zapadnięciu to jeszcze przedłużenie płatności czy już harmonogram spłaty długu? Jak taką sytuację ocenia ubezpieczyciel? Sprawdź w OWU, czy zapisy o przedłużeniu terminu płatności dotyczą też zmiany dokonywanej po jego upływie.

Zobacz definicje z różnych OWU

 • przedłużony termin płatności - termin płatności obowiązujący po pisemnym przedłużeniu pierwotnego terminu płatności
 • Ubezpieczający może wyrazić zgodę na jedno lub kilka przedłużeń okresu kredytu, z zastrzeżeniem, że łączna długość okresu kredytu nie przekroczy maksymalnego okresu kredytu określonego w Umowie. Ubezpieczający zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę ubezpieczyciela przed wyrażeniem zgody na zmianę terminu płatności w stosunku do ubezpieczonych należności:

a) jeżeli zmieniony termin płatności przekracza maksymalny okres kredytu,

b) w przypadku klienta, wobec którego Oddział anulował limit kredytowy,

c) w przypadku klienta, odnośnie którego Ubezpieczający dokonał zgłoszenia przeterminowanych należności lub zobowiązany jest takiego zgłoszenia dokonać.

 • Ubezpieczający, bez wcześniejszej zgody ubezpieczyciela, może pisemnie przedłużyć termin płatności każdej należności, o ile całkowity okres kredytu kupieckiego, udzielonego kontrahentowi po przedłużeniu nie przekracza okresu kredytu kupieckiego określonego w decyzji ustalającej limit kredytowy. Jednakże ubezpieczający bez wcześniejszej zgody ubezpieczyciela nie może przedłużyć terminu płatności należności przysługujących od kontrahenta, którego niewypłacalność prawnie stwierdzono, lub który już pozostaje w opóźnieniu w zapłacie jakiejkolwiek należności na rzecz ubezpieczającego, dłuższym niż 30 dni.
 • Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Ubezpieczający ma prawo do prolongowania pierwotnego terminu płatności wierzytelności pod warunkiem, iż prolongata nie przekroczy Maksymalnej Prolongaty Płatności, wskazanej w Części Szczegółowej Polisy, liczonej od pierwotnego terminu płatności wierzytelności. Pierwotny termin płatności będzie nadal decydujący przy stosowaniu postanowień niniejszej polisy.
 • Ubezpieczający może przedłużać termin płatności pierwotnie ustalony z klientem łącznie nie więcej niż o 60 dni, jednakże termin płatności po jego przedłużeniu nie może przekraczać 180 dni. Jeżeli przedłużenie nastąpi po dniu ustania ochrony ubezpieczeniowej lub termin płatności należności zostanie przedłużony łącznie o więcej niż 60 dni, należność ta nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową.
 • Ochrona ubezpieczeniowa wygasa przez przedłużenie terminu ich wymagalności bez uprzedniej pisemnej zgody Ubezpieczyciela, w przypadku gdy przedłużony termin wymagalności będzie dłuższy niż Maksymalny termin płatności, uzgodniony w Umowie ubezpieczenia lub Limicie kredytowym. Przedłużenie terminu płatności nie wpływa na początek biegu terminu zgłoszenia przeterminowanych należności.

zwiń

 

O ile dni można przedłużyć termin płatności? 

 

maksymalny okres kredytu kupieckiego

Pierwszą granicą jest maksymalny dopuszczalny okres kredytu kupieckiego. Jeśli przedłużasz termin płatności kontrahentowi policz dokładnie, czy pierwotny termin płatności plus przedłużenie mieści się w tym wyznaczonym w umowie ograniczeniu

Co zrobić, jeśli klient prosi o jeszcze dłuższy termin? Wtedy musisz uzyskać zgodę ubezpieczyciela, oczywiście na piśmie. W przeciwnym wypadku należności będą nieubezpieczone.

 

maksymalne przedłużenie

Czasem w umowie masz jeszcze jedno ograniczenie dotyczące długości samego przedłużenia np najwyżej o 30 dni. Zwróć na to uwagę. Jeśli przedłużasz kilka razy to oczywiście trzeba zliczyć dni i sprawdzić, czy nie ich suma nie przekracza ani jednej ani drugiej granicy.

Gdy należność jest już przeterminowana, do powyższych ograniczeń dochodzi jeszcze jeden warunek.

 

Kiedy najpóźniej można zmienić termin płatności?

 

Ubezpieczyciele wskazują w warunkach umowy najczęściej, że termin płatności nie może ulec zmianie po dniu, w którym miałeś obowiązek zgłosić przeterminowaną należność do windykacji przez ubezpieczyciela. Zwróć jednak uwagę, czy nie wskazuje on innego, krótszego terminu. Jeśli, zgodnie z tym warunkiem jest już za późno na przedłużenie terminu płatności, zgłoś do ubezpieczyciela wniosek o windykację lub poproś o instrukcje. Decyzję podejmie w oparciu o analizę sytuacji i informacji z rynku.

 

Jak liczone są terminy obowiązków wynikających z polisy?

 

Umowa ubezpieczenia nakłada na Ciebie kilka obowiązków, których wykonanie uzależnione jest od terminu płatności. Zwróć uwagę, czy liczone są one od terminu pierwotnego czy przedłużonego. Stosowane są obydwie wersje. Ma to ogromne znaczenie, bo przegapienie terminu np na wniosek o windykację grozi utratą ochrony. A za tym idzie utrata odszkodowania.

Zobacz również Jak jednoznacznie i zgodnie z umową ubezpieczenia ustalić termin płatności.

 

sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

 

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. O kredycie kupieckim pisałam TUTAJ.
Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą. Oczywiście jeśli w kontrakcie ustalona jest przedpłata jako forma płatności to należność powstaje przed dostawą towaru, ale zawsze wynika ona z faktury (w tym przypadku proforma). Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe to może się zdarzyć, że definicja należności będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę.
Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi. O kontrahencie pisałam TUTAJ.