Jest kilka możliwości by być na bieżąco i mieć najświeższe informacje ze strony rozumiemOWU.pl

Jedna z nich jest nie­za­wodna — new­sletter. Tylko dzięki new­slet­te­rowi masz pew­ność, że nic Cię nie ominie. Czasem, dzięki newsletterowi, będziesz mieć do­stęp do informacji prze­zna­czo­nych wy­łącznie dla sub­skry­bentów.

Adres e-mail, który po­da­jesz, bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wany przeze mnie wy­łącznie w celu in­for­mo­wania Cię o i w związku z pu­bli­ko­wa­nymi na stronie rozumiemOWU.pl wpi­sami.

Newsletter planuję wysyłać najwyżej raz w miesiącu.

Swój adres e-mail po­da­jesz do­bro­wolnie i w każdej chwili mo­żesz go po­prawić, bądź usunąć z bazy, ko­rzy­stając z od­po­wied­niego formularza.

Mo­żesz być rów­nież pewien, że nie otrzy­masz ode mnie żad­nego SPAMu.

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać newsletter. Wiem, że w każdej chwili mogę zrezygnować.

Wy­rażam zgodę na prze­twa­rzanie w celach marketingowych, w tym rów­nież w celu mar­ke­tingu bezpośredniego, po­da­nego po­wyżej ad­resu e-mail przez Ewę Krzemińską zam. w Warszawie, ul. Omulewska 12 a.

autoresponder system powered by FreshMail