Jaki jest koszt ubezpieczenia należności?

with Brak komentarzy
Koszt ubezpieczenia jest podstawowym parametrem branym przez przedsiębiorców pod uwagę przy wyborze polisy. 

 

Co składa się na koszt ubezpieczenia? Jakie są sposoby wyliczania składki ubezpieczeniowej? Jakie dodatkowe koszty związane z ochroną ubezpieczeniową możesz ponosić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia?

w skrócie

 

Składka ubezpieczeniowa to podstawowy koszt ubezpieczenia.

 

Najczęściej spotykanym sposobem naliczania składki jest przemnożenie obrotu zgłoszonego do ubezpieczenia przez stawkę ubezpieczeniową. Tak wyliczona składka, zsumowana za rok, nie może być niższa niż składka minimalna obliczona od deklarowanego do ubezpieczenia obrotu. Składka minimalna jest płatna w ratach (najczęściej miesięcznych), a ewentualna dopłata do wysokości składki obliczonej od faktycznie zrealizowanego obrotu następuje po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego.

 

W umowach ubezpieczenia są czasem inne metody naliczania składki - kwotowa od limitu, od obrotu za poprzedni rok, od sumy limitów od salda itd. 

 

Inne opłaty pobierane przez ubezpieczycieli to opłata za ocenę i monitorowanie ryzyka, za windykację należności. Mogą się też zdarzyć jeszcze jakieś dodatkowe opłaty.

 

Sprawdzaj i dopytuj!

 

 

Składka ubezpieczeniowa

 

to podstawowy koszt ubezpieczenia.

 

Już kodeks cywilny definiuje w art. 805, że "przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę". Czyli nie da się uniknąć zapłaty składki, bez składki nie ma ubezpieczenia.

 

Składka to cena ochrony ubezpieczeniowej,

 

ale nie cena odszkodowania. Oznacza to, że ubezpieczyciel pod pewnymi warunkami daje Ci ochronę ubezpieczeniową i nawet jeśli zapłacisz składkę, a nie dotrzymasz pozostałych warunków umowy ubezpieczenia to może odmówić Ci wypłaty odszkodowania.

 

Poziom składki jest określany na podstawie analizy ryzyka.

 

Ubezpieczyciel szacuje jaka część portfela należności objętych ochroną ubezpieczeniową nie zostanie zapłacona i trzeba będzie wypłacić odszkodowanie.

 

Kalkulacją składki w towarzystwie ubezpieczeniowym zajmuje się aktuariusz. Wycenia on produkty ubezpieczeniowe, ustala szczegóły parametrów umów, kalkuluje ryzyko ubezpieczeniowe, rynkowe, kredytowe i operacyjne. A to wszystko po to, żeby ustalić taki poziom kosztu ubezpieczenia, żeby starczyło na wypłatę odszkodowań oraz pokryło koszty firmy i jeszcze dało zyski firmie.

 

W wyliczeniu składki ubezpieczeniowej istotne są trzy elementy:

 

 • podstawa naliczenia składki czyli od jakiej wartości będzie ona obliczona - może to być obrót w kredycie kupieckim, deklarowany obrót do ubezpieczenia, limit kredytowy, suma limitów kredytowych, saldo należności na koniec wybranego okresu itd

 

 • stawka składki czyli procent wyliczony z powyższej wartości

 

 • sposób opłacania składki i tu możliwości też jest kilka: jednorazowo z góry, miesięcznie zgodnie z realizowanym obrotem, miesięcznie stałą kwotą z rozliczeniem rocznym, kwartalnie itd.

Żeby nie zagmatwać zbytnio tematu omówię kilka popularnych sposobów ustalania składki.

 
Obrót w kredycie kupieckim x stawka

 

Najczęściej spotykanym i dość czytelnym sposobem obliczania składki jest naliczanie jej jako procentu od realizowanego obrotu w kredycie kupieckim. 

Zobacz przykład

 • wartość faktury 100.000 zł,
 • stawka ubezpieczeniowa 0,3%,
 • składka do zapłaty 100.000 zł x 0,3% = 300 zł.

zwiń

 

Tak naliczany koszt ubezpieczenia w czystej postaci występuje jednak dość rzadko. Najczęściej dodatkowym parametrem ustalanym przed zawarciem umowy jest tzw. składka minimalna.

 

Składka minimalna jest tą wartością, jaką co najmniej będziesz musiał zapłacić za roczny (najczęściej) okres ubezpieczenia bez względu na faktycznie zrealizowany obrót. Oblicza się ją jako iloczyn wartości obrotu deklarowanego do ubezpieczenia i stawki ubezpieczeniowej. Wartość obrotu deklarowanego może być skorygowana np do 80% zakładając przeszacowanie planów przez ubezpieczającego.

 

Składka minimalna może być płatna w ratach np. co miesiąc (w wysokości 1/12 składki minimalnej), a po upływie roku suma tych miesięcznych składek jest przyrównywana do składki wyliczonej od faktycznie zrealizowanego i zgłoszonego obrotu. W przypadku przekroczenia wartości zapłaconej składki minimalnej będziesz musiał dopłacić różnicę.

Zobacz przykład

 • roczny obrót w kredycie kupieckim deklarowany do ubezpieczenia 15.000.000 zł
 • do wyliczenia składki minimalnej przyjęto 80% tego obrotu
 • stawka ubezpieczeniowa 0,2%
 • wyliczona składka minimalna 15.000.000 zł x 80% x 0,2% = 24.000 zł
 • składka minimalna płatna miesięcznie 2.000 zł
 • obrót faktycznie zrealizowany w ciągu roku i zgłoszony do ubezpieczenia 14.000.000 zł
 • składka naliczona za rok 14.000.000 zł x 0,2% = 28.000 zł
 • wystawiony dodatkowy (poza rachunkami za raty składki minimalnej) rachunek wyrównawczy do zapłaty 28.000 zł - 24.000.000 zł = 4.000 zł

W przypadku, gdyby faktycznie zrealizowany obrót nie przekroczył 12.000.000 zł nie musiałbyś nic dopłacać.

zwiń

 

Rozliczenie składki minimalnej może również przebiegać w inny sposób. Przez cały rok płacisz co miesiąc składkę wynikającą z iloczynu wartości obrotu zgłoszonego i stawki, a po zakończeniu roku tak wyliczone składki są sumowane i przyrównywane do składki minimalnej. Jeśli zrealizowałeś mniej, będziesz musiał dopłacić.

Zobacz przykład

 • roczny obrót w kredycie kupieckim deklarowany do ubezpieczenia 15.000.000 zł
 • do wyliczenia składki minimalnej przyjęto 80% obrotu
 • stawka ubezpieczeniowa 0,2%
 • wyliczona składka minimalna 15.000.000 zł x 80% x 0,2% = 24.000 zł
 • obrót faktycznie zrealizowany w ciągu roku 11.000.000 zł
 • składka naliczona za rok 11.000.000 zł x 0,2% = 22.000 zł
 • wystawiony dodatkowy rachunek wyrównawczy (poza rachunkami za comiesięczne składki naliczane od wartości zrealizowanych obrotów) do zapłaty 24.000 zł - 22.000.000 zł = 2.000 zł

Gdyby zrealizowany obrót przekroczył 12.000.000 zł nie musiałbyś nic dopłacać.

zwiń

 
Saldo na dany dzień x stawka

 

Sposób obliczania jest zbliżony do poprzedniego natomiast podstawą wyliczeń jest saldo należności otwartych na dany dzień, najczęściej koniec miesiąca.

 

Wydaje się, że jest to dobre rozwiązanie, bo nie trzeba płacić za faktury wystawione i spłacone w tym samym miesiącu. Ale "haczyk" tkwi w tym, że w przypadku należności płatnych w następnym miesiącu lub w terminie powyżej 30 dni płaci się kilka razy za tę samą należność (nadal widnieje ona w saldzie niezapłaconych należności). Problem jest jeszcze bardziej dotkliwy, gdy kontrahent opóźnia się z płatnością.

 
Składka kwotowa

 

Składka za ubezpieczenie może być ustalona kwotowo w zależności od przedziału obrotu deklarowanego lub wysokości przyznanego limitu czy sumy limitów. Np. za roczną Europolisę (oferta KUKE) z limitem na kontrahenta w wysokości 40.000 zł zapłacisz jednorazowo 2.064 zł. Jest to koszt korzystania z polisy przez rok, nie masz obowiązku zgłaszania obrotów i im więcej zrealizujesz wysyłek w ciągu roku ochrony tym niższy będzie koszt jednostkowy ubezpieczenia pojedynczej faktury.

 

Innym przykładem jest polisa Simplicity (oferta Euler Hermes), gdzie określona kwotowo wysokość składki jest uzależniona od przedziału obrotów rocznych firmy oraz wybranego sposobu płatności składki (miesięcznie lub jednorazowo z góry rocznie). 

 

Kwotowy sposób ustalania składki ubezpieczeniowej stosowany jest w ubezpieczeniach skierowanych dla najmniejszych przedsiębiorców. Jego zaletą jest określony niezmienny koszt znany z góry, a to często łączy się z ograniczonymi obowiązkami dotyczącymi raportowania obrotów.

Opłaty dodatkowe

Rzadko kiedy jednym kosztem w umowie ubezpieczenia jest składka ubezpieczeniowa. Jednak nigdy, co pocieszające, nie spotkałam się z taką ilością opłat jak np. w bankach czy w faktoringu. W ubezpieczeniach należności najczęściej spotykanymi opłatami dodatkowymi są

opłaty za ocenę i monitorowanie ryzyka

Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka kontrahentów, których należności chcesz objąć ochroną ubezpieczeniową. Sprawdza dane finansowe, informacje z rynku, z dostępnych baz danych, z baz innych ubezpieczycieli. W oparciu o zdobyte informacje ustala limit kredytowy, a w trakcie trwania współpracy monitoruje poziom ryzyka i sytuację Twojego partnera biznesowego. Te działania kosztują. Inny jest koszt oceny firmy polskiej, inny firmy z Unii Europejskiej, a jeszcze inny kontrahentów spoza Unii.

Opłata za ocenę ryzyka jest naliczana nie tylko wtedy, gdy został przyznany limit, ale również wtedy, gdy ocena była negatywna. Może nie być pobierana, jeśli nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia. Czasem opłata za monitorowanie ryzyka jest pobierana co miesiąc, a czasem jest doliczona do opłaty za ocenę ryzyka.

Opłaty za ocenę ryzyka są pobierane pierwszy raz  przy wydaniu decyzji limitowej, a kolejny po roku lub przy wejściu w kolejny okres rozliczeniowy - oczywiście tylko wtedy, gdy limit nadal jest czynny. Dlatego warto co jakiś czas robić przegląd limitów i zamykać te, z których nie korzystasz.

Opłata za ocenę ryzyka może kryć się pod "opłatą za wyznaczenie wysokości ochrony ubezpieczeniowej" pobieraną ryczałtowo jedną kwotą raz do roku.

opłaty za windykację

Ubezpieczyciel podejmuje działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności. Jest to nie tylko w Twoim, ale i w jego interesie. Czasem składając wniosek o windykację musisz zapłacić opłatę za wszczęcie windykacji. Ale u wielu ubezpieczycieli ta opłata nie jest naliczana.

Kilku ubezpieczycieli kredytu kupieckiego ma swoje firmy windykacyjne i wypłata odszkodowania jest uwarunkowana zgłoszeniem należności do windykacji do tej firmy. Wynika to z zawartej odrębnej umowy, zgodnie z którą są również naliczane opłaty np. prowizja od kwot odzyskanych.

inne opłaty

Możesz spotkać się np. ze składką minimalną naliczaną od każdego limitu kredytowego, opłatą za złożenie wniosku, za aneks, za ustalenie dodatkowego limitu. Każda umowa jest inna, każdy ubezpieczyciel ma inne pomysły na opłaty.

Pamiętaj!

Dokładnie przeczytaj umowę ubezpieczenia i przeanalizuj jej koszt.

Jak widzisz, wybierając ofertę nie można kierować się wyłącznie stawką ubezpieczeniową, ale trzeba mieć na uwadze wszystkie koszty obciążające umowę.

To ile w końcu trzeba zapłacić za ubezpieczenie należności?

Na przykład: - stawka ubezpieczeniowa ok 0,2 - 0,8% od obrotu, koszt oceny ryzyka 100 - 200 zł od kontrahenta, windykacja 3 - 9% kwoty zwindykowanej.

Negocjuj! Powodzenia.

sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. O kredycie kupieckim pisałam TUTAJ.

Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą. Oczywiście jeśli w kontrakcie ustalona jest przedpłata jako forma płatności to należność powstaje przed dostawą towaru, ale zawsze wynika ona z faktury (w tym przypadku proforma). Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe to może się zdarzyć, że definicja należności będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę.

Limit kredytowy w odniesieniu do kredytu kupieckiego oznacza maksymalne dopuszczalne saldo należności. Jeśli przedsiębiorca ustala dla swojego kontrahenta limit kredytowy np. 500.000 zł oznacza to, że realizuje dostawy do momentu, aż saldo należności osiągnie kwotę maksymalnie 500.000 zł. Nie powinien wysłać towaru na kwotę, która spowodowałaby przekroczenie tego limitu. Po to, żeby zrealizować kolejną dostawę kontrahent musi spłacić część należności tak, aby saldo odpowiednio obniżyło się. Analogicznie działa limit kredytowy ustalany przez ubezpieczyciela. O limicie kredytowym znajdziesz artykułu TUTAJ.

Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi. O kontrahencie pisałam TUTAJ.