Jak uniknąć anulacji limitu?

with Brak komentarzy
Jednym z większych rozczarowań dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą ubezpieczenie należności, jest zastosowane w praktyce prawo ubezpieczyciela do zmniejszenia lub anulowania limitu kredytowego.

Jak sobie radzić z anulacjami, które dezorganizują sprzedaż, utrudniają realizację zawartych kontraktów, powodują zmniejszenie obrotów firmy?

anulacja limitu

w skrócie

 • Standardowo w ubezpieczeniach należności limit kredytowy może być anulowany w każdym momencie i z dowolnego powodu.
 • Istnieją jednak rozwiązania, które niwelują uciążliwość lub praktycznie uniemożliwiają ubezpieczycielowi zmniejszenie lub zamknięcie ochrony.
Po dość skomplikowanym procesie wnioskowania, negocjacji i indywidualizacji warunków ochrony, po ustaleniu limitów kredytowych, po podpisaniu umowy ubezpieczenia i pierwszych miesiącach jej funkcjonowania, kiedy wydaje się, że można już bezpiecznie handlować, niespodziewanie otrzymujesz anulację limitu na swojego dużego odbiorcę.

 

Taka decyzja ubezpieczyciela może być podjęta w dowolnym momencie i w praktyce z dowolnego powodu. Wystarczy, że w opinii ubezpieczyciela zwiększyło się ryzyko, że kontrahent nie zapłaci.

 

Anulacja limitu

Bezpośrednią przesłanką zmniejszenia lub anulacji limitu może być np. (na podstawie OWU Pakiet KUKE):

 • zakończenie lub zawieszenie działalności gospodarczej przez kontrahenta, zmiana profilu tej działalności,
 • zmiany prawne, własnościowe bądź w strukturze zarządu kontrahenta,
 • pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta widoczne w jego danych finansowych,
 • odmowa udostępniania przez kontrahenta danych finansowych co uniemozliwia monitorowania jego bieżącej kondycji finansowej,
 • zgłoszenia przez kontrahenta lub jego wierzycieli wniosku o przeprowadzenie postępowania układowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego bądź upadłościowego,
 • pojawienie się opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez kontrahenta wobec innych podmiotów,
 • powiązania kontrahenta z podmiotami o coraz gorszej kondycji finansowej,
 • uzyskanie przez ubezpieczyciela informacji dotyczących kontrahenta lub sytuacji ekonomicznej czy politycznej jego kraju mających wpływ na wcześniejszą ocenę ryzyka i konieczność weryfikacji tej oceny,
 • wyłączenia kraju kontrahenta z ochrony ubezpieczeniowej.

Zdarza się również, że kryzys gospodarczy, pogarszające się warunki handlu międzynarodowego, zwiększająca się ilość upadłości skłaniają ubezpieczyciela do masowego obniżania i zamykania limitów kredytowych.

Większość z tych przyczyn nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistymi relacjami między tobą a twoim partnerem biznesowym i faktem czy płaci on terminowo za wystawione przez twoją firmę faktury czy nie.

 

Co zrobić z anulacjami limitów?

Można do problemu podejść w ten sposób, że anulowanie limitu to dobra informacja (sic!), bo dzięki niej udało się uniknąć, tym razem już dużo bardziej prawdopodobnych, strat. Bez dostępu do wiedzy ubezpieczyciela i jego stałego monitorowania kontrahentów, tej informacji by nie było.

Z drugiej strony po to ubezpieczasz należności, żeby to ubezpieczyciel poniósł ryzyko, a nie nagle odmawiał ochrony.

Trzeba pamiętać, że ubezpieczyciel zarabia wtedy, gdy ubezpiecza należności i bierze za to składkę. Jeśli obcina limity - mniej zarabia (tak z grubsza). Problem więc w tym jak go przekonać, że utrzymanie ochrony nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem i w efekcie mu się opłaci.

 

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Tak jak masz niewielki wpływ na bliższe lub dalsze otoczenie twojej firmy, tak z pewnością możesz mieć kontrolę nad sposobem zarządzania należnościami we własnej firmie.

Czyli przede wszystkim, jeśli twoja firma dobrze zarządza należnościami i efekty tego widać w wynikach, szkodowość polisy jest mała, a wpadki zdarzają się sporadycznie to ubezpieczyciel widzi mniejsze ryzyko i ma mniejszą skłonność do zamykania limitów z powodów nieoczywistych. Np. makroekonomicznych, braku najświeższych dokumentów finansowych czy pojawienia się opóźnień w płatnościach innemu dostawcy.

 

Rozwiązania doraźne

Jeśli współpraca układa się dobrze, przed zmniejszeniem lub zamknięciem limitu, ubezpieczyciel skontaktuje się z tobą i być może uwzględni twoją ocenę sytuacji, stan należności, dotychczasową współpracę z kontrahentem. Może podtrzyma ochronę dla zawartych wcześniej kontraktów.

Z zasady decyzja o obniżeniu limitu działa z datą i godziną jej otrzymania przez ubezpieczającego. Systemy informatyczne, korespondencja mailowa pozwalają na dostarczenie takiej decyzji natychmiast po jej podjęciu przez ubezpieczyciela. W praktyce często ubezpieczyciel akceptuje jeszcze należności powstałe w dniu anulacji limitu. Jeśli jednak obawiasz się, że nie odczytasz informacji, nie zdążysz przekazać jej do magazynu czy chcesz mieć po prostu komfort możliwości zareagowania – zawnioskuj do ubezpieczyciela o odroczenie ważności decyzji. Taką sytuację można przewidzieć i zabezpieczyć już na etapie negocjowania warunków umowy ubezpieczenia. Warto to zrobić.

To są rozwiązania doraźne pozwalające na dokończenie realizacji kontraktu, wysłanie towaru stojącego w magazynie czy zmianę warunków płatności z kontrahentem.

Ale każda anulacja to też długofalowe skutki - potencjalnie zerwanie kontraktów z odbiorcą, zmniejszenie sprzedaży, przychodów firmy. To również dodatkowe pogorszenie sytuacji finansowej kontrahenta, który być może znalazł się w chwilowych kłopotach. Zamykanie limitów na jego firmę i blokada dla przyszłych dostaw najprawdopodobniej dotknie go bowiem nie tylko z twojej strony.

Czy są sposoby na zablokowanie, uniemożliwienie anulowania limitów? Tak - istnieją non-cancellable limits.

 

Nieodwołalne limity

Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczyciel nie może zmniejszyć ani zamknąć limitu najczęściej przez wskazany w polisie okres. Oczywiście mogą pojawić się wyłączenia ochrony w ewidentnych sytuacjach jak prawnie stwierdzona niewypłacalność kontrahenta czy przeterminowanie ponad wskazaną w umowie ilość dni.

Nieodwołalne ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewnia utrzymanie ochrony dla przyszłych wysyłek, nawet jeśli dane finansowe kontrahenta uległy pogorszeniu, branża popada w tarapaty lub kraj jest gorzej oceniany. Limit nieodwołalny pozwala negocjować i inwestować w długotrwałe relacje z kontrahentem.

Sama konstrukcja limitu nieodwołalnego opiera się na zaufaniu ubezpieczyciela do metod zarządzania należnościami przez firmę, na bieżącej komunikacji z ubezpieczycielem w przypadku zagrożeń płatności. A przede wszystkim na przyjęciu przez ubezpieczającego odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, należytej staranności, świadomości obowiązku zachowania ostrożności w relacjach handlowych. Czasem nawet warunkiem polisy jest zatrudnianie specjalistów kredytowych lub finansowych.

 

Rodzaje limitów nieodwołalnych

Nieodwołalną ochronę stosuje się standardowo w polisach, gdzie ubezpieczeniem objęte są kontrakty inwestycyjne o długim (ponad 2 lata) terminie płatności. Jest to zrozumiałe dodatkowo ze względu na długi okres realizacji inwestycji.

Ale w polisach dotyczących transakcji z krótkim terminem płatności, nieodwołalne limity też mogą się pojawić. Czasem nieodwołalność dotyczy limitów tylko wybranych, najlepszych odbiorców. Po ocenie ryzyka i ustaleniu wartości limitów ubezpieczyciel nie może ich zmienić ani anulować we wskazanym okresie ważności. Składka jest wyższa niż w przypadku limitów "anulowalnych".

Nieodwołalna ochrona niekoniecznie odnosi się do wskazanego w umowie limitu kredytowego dla konkretnego odbiorcy. Czasem jest to ogólny dla polisy pułap ryzyka np jak w przypadku Excess of Loss, o którym pisałam TUTAJ. Niektóre rozwiązania typu TopUp (TUTAJ) też gwarantują nieodwołalność limitu.

Rozwiązań i szczególnych warunków nieodwołalnej ochrony jest sporo, szczególnie że dotyczą one największych firm z rozbudowanymi procedurami zarządzania należnościami i specyficznymi wymaganiami co do ochrony. Najlepiej więc skorzystać z pomocy brokera, który pomoże wynegocjować takie warunki ochrony ubezpieczeniowej, które dopasują polisę do potrzeb firmy i zniwelują lub zlikwidują zagrożenie anulacjami limitów.

 

Sprawdź, co rozumiem pod pojęciem

Limit kredytowy w odniesieniu do kredytu kupieckiego oznacza maksymalne dopuszczalne saldo należności. Jeśli przedsiębiorca ustala dla swojego kontrahenta limit kredytowy np. 500.000 zł oznacza to, że realizuje dostawy do momentu, aż saldo należności osiągnie kwotę maksymalnie 500.000 zł. Nie powinien wysłać towaru na kwotę, która spowodowałaby przekroczenie tego limitu. Po to, żeby zrealizować kolejną dostawę kontrahent musi spłacić część należności tak, aby saldo odpowiednio obniżyło się. Analogicznie działa limit kredytowy ustalany przez ubezpieczyciela.

Stosuję zamiennie pojęcia kontrahent, dłużnik, czasem płatnik lub kupujący. Jest to ta strona umowy sprzedaży, która zobowiązana jest do zapłaty należności. Najczęściej jest to również odbiorca towaru / usługi.

Należność to wartość towaru / usługi wynikająca z faktury. Należność w kredycie kupieckim powstaje po spełnieniu świadczenia przez sprzedającego (dostawie towaru lub zrealizowaniu usługi i potwierdzeniu tego faktu wystawioną fakturą. Oczywiście jeśli w kontrakcie ustalona jest przedpłata jako forma płatności to należność powstaje przed dostawą towaru, ale zawsze wynika ona z faktury (w tym przypadku proforma). Gdy będę omawiać poszczególne produkty ubezpieczeniowe to może się zdarzyć, że definicja należności będzie jeszcze inna - wtedy zwrócę Ci na to uwagę.