Excess of Loss – ochrona XL dla samodzielnych

with Brak komentarzy
Twoja firma dobrze zarządza należnościami, ale chcesz ją zabezpieczyć przed wystąpieniem nieprzewidzianych i wyjątkowych strat? Jesteś skłonny ponosić ryzyko do pewnego poziomu, ale powyżej niego chcesz się zabezpieczyć? Polisa XoL będzie dobrym rozwiązaniem dla Ciebie.
Excess of Loss

w skrócie

Excess of loss to ochrona ubezpieczeniowa oparta na wdrożonych i funkcjonujących w Twojej firmie procedurach zarządzania należnościami.

  • Samodzielnie ustalasz limity kredytowe, monitorujesz i windykujesz należności zgodnie ze swoim doświadczeniem i praktyką.
  • Ochrona dotyczy niezapłaconych należności ponad poziom ustalony na podstawie historycznych strat Twojej firmy.
  • Ochrona XoL jest oferowana dużym firmom, dobrze radzącym sobie z zarządzaniem należnościami.

 

Zasady ubezpieczenia należności w pewnym zakresie ograniczają swobodę podejmowania decyzji biznesowych przez przedsiębiorcę. Ubezpieczyciel arbitralnie przyznaje limity kredytowe , ich wysokość może być niewystarczająca na potrzeby odbiorców i możliwości dostawcy. Ubezpieczyciel narzuca sposób postępowania wobec kontrahentów, prowadzi windykację należności, wskazuje terminy i metody działania.

Wiele firm chciałoby się zabezpieczyć przed ryzykiem nieprzewidzianych strat bez konieczności przestrzegania nałożonych limitów kredytowych lub akceptowania ingerencji w relacje z klientami przy odzyskiwaniu niezapłaconych długów.

Mając świadomość ryzyka inwestują więc w know-how, technologie zarządzania kredytami, korzystają z usług zarządzania należnościami.

Dla takiego przedsiębiorcy, który już sprawnie i skutecznie zarządza swoimi należnościami, wdrożył procedury credit management i znacząco ograniczył przypadki braku płatności od kontrahenta, ubezpieczenie należności w standardowym wydaniu jest niepotrzebnym oddawaniem w ręce zewnętrznej firmy dobrze przebiegających procesów wewnętrznych.

Niestety koniunktura gospodarcza naraża również dobrze przygotowanych przedsiębiorców na niespodzianki w handlu B2B nawet ze strony firm, które wydają się być poza wszelkimi podejrzeniami. To właśnie takie sytuacje zaskakują najbardziej doświadczonych menedżerów. Ustanowienie zabezpieczeń przed tym ryzykiem powinno być absolutnym priorytetem.

 

Excess of loss coverage

zwana również XL-cover czy XoL, to rozwiązanie ubezpieczeniowe, które bazuje na zaakceptowanej przez ubezpieczyciela, dobrze funkcjonującej kontroli kredytowej przedsiębiorcy.

Generalnie, polisa XoL obejmuje tylko szkody przekraczające określoną w umowie kwotę niezapłaconych należności. Kwota ta ustalana jest w oparciu o standardowe historycznie występujące straty. Polisa nie zapewnia udziału ubezpieczyciela w zapobieganiu szkodom i windykacji należności, jak "tradycyjne" ubezpieczenie kredytu, ale wyłącznie wypłatę odszkodowania z tytułu długów nieściągalnych.

 

Dla kogo XoL

Polisa Excess of loss nie jest przeznaczona dla wszystkich firm. Najczęściej jest oferowana przedsiębiorcom z dużym obrotem powyżej 20, a nawet 100 milionów euro. Ale podstawowym warunkiem jest wdrożona i skutecznie stosowana ścisła kontrola należności.

 

Zarządzanie należnościami

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel analizuje i akceptuje procedury, instrukcje wewnętrzne przedsiębiorcy dotyczące zbierania informacji o kontrahentach, segmentacji odbiorców, przyznawania limitów kredytowych w oparciu o zebrane dane, monitorowania realizacji transakcji i spływu płatności, kontroli sald, windykowania wymagalnych należności. Postępowanie wdrożone w firmie musi obejmować wstrzymanie dostaw w przypadku opóźnienia płatności (dopuszczalna ilość dni przeterminowania powinna być uzgodniona z ubezpieczycielem), a wznowienie sprzedaży może nastąpić dopiero po spłacie zaległości i ponownej pozytywnej weryfikacji kontrahenta.

Zawierając umowę ubezpieczenia przedsiębiorca jest zobowiązany zarządzać swoimi należnościami zgodnie z zaakceptowanymi procedurami, tak, jakby nie był ubezpieczony, czyli uczciwie, z należytą starannością wymaganą od przedsiębiorcy, z uwzględnieniem specyfki swojej branży. Ma również obowiązek podjęcia wszelkich działań mających na celu nadzór i zapobieżenie lub zmniejszenie strat w wyniku niezapłacenia należności, w tym zabezpieczenia regresu ubezpieczeniowego.

Ubezpieczyciel może wymagać stosowania ogólnych warunków sprzedaży zawierających, poza podstawowymi regulacjami dotyczącymi przedmiotu transakcji, terminów płatności, bazy dostawy, również sankcje za opóźnienie płatności i zastrzeżenia prawa własności rozszerzonego na strony trzecie w przypadku, gdyby doszło do niezapłacenia należności.

 

Ochrona Excess of loss

Umowa ubezpieczenia XoL zapewnia ochronę należności od ryzyka handlowego i ewentualnie politycznego oraz pokrycie strat przekraczających określony w polisie próg. Ochrona dotyczy maksymalnej kwoty niespłaconych długów, które firma może ponosić, nie wskazując poziomu nieuregulowanych faktur z każdym z klientów, ale odnosząc ją do całości należności. Może dotyczyć całego obrotu firmy lub sprzedaży do największych odbiorców, obejmować kontrahentów krajowych i zagranicznych.

Odszkodowanie przysługuje wtedy, gdy poziom złych długów przekroczy w sumie próg ustalony w umowie.

Ubezpieczyciel zapewnia nieodwołalną ochronę przez 12 miesięcy. Nie ocenia ryzyka kontrahentów, nie przyznaje limitów więc to przedsiębiorca kontroluje ich poziom.

Szczegółowe warunki ochrony są indywidualnie negocjowane i dostosowywane do potrzeb i specyfiki działalności przedsiębiorstwa.

 

Korzyści Excess of loss

Ubezpieczający ma dużą autonomię w zarządzaniu ryzykiem klientów. Może polegać na wypracowanych procedurach i doświadczeniu, może nadal korzystać z usług swoich dotychczasowych partnerów zarządzających jego należnościami, ​​w szczególności wywiadowni gospodarczych czy firm zajmujących się windykacją. Wyjątkowe i nieprzewidywalne zagrożenia, które mogłyby zagrozić stabilności finansowej, a nawet istnieniu firmy na rynku, przejmuje ubezpieczyciel kredytu kupieckiego. Firma może, mimo nieprzewidzianych zdarzeń, rozwijać się i osiągać sukcesy.

Umowa ubezpieczenia nie wymaga pracochłonnej obsługi. Ułatwia też zarządzanie limitami dla odbiorców grupowych.

Polisa może być łączona z innymi produktami oferowanymi przez ubezpieczycieli kredytu kupieckiego. Może być dodatkiem do tradycyjnej polisy lub rozwiązaniem samodzielnym.

Polisa Excess of loss pomaga w uzyskaniu adekwatnego do potrzeb przedsiębiorcy finansowania.