Barometr Praktyk Płatniczych – Europa Wschodnia, Atradius maj 2017

with Brak komentarzy
28 sierpnia 2017 r.
 
Atradius opublikował ostatnio wyniki międzynarodowego badania zachowań płatniczych w segmencie B2B.

 

Cyklicznie przygotowywany raport Barometr Praktyk Płatniczych dla Europy Wschodniej został tym razem opracowany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 1021 przedsiębiorców z Czech, Węgier, Słowacji, Turcji i Polski. W każdym z krajów wzięło udział ok 200 firm. Ankiety przeprowadzono w I kwartale 2017 roku.

Atradius opublikował też szczegółowe raporty dla tych krajów, w tym raport dotyczący 210 przedsiębiorców z Polski.

 

 

Kredyt kupiecki w sprzedaży B2B

 

Przedsiębiorcy z Europy Wschodniej w większości wybierają inne formy płatności niż kredyt kupiecki. Wśród badanych 5 krajów polscy przedsiębiorcy są najostrożniejsi - tylko niecałe 30% transakcji było realizowanych w odroczonym terminie płatności, kiedy w badanych krajach wskaźnik ten wyniósł średnio ponad 40%. Wyjątkiem są Węgry, gdzie wartość transakcji w kredycie kupieckim sięga 65%.

 

Nieco większym zaufaniem przedsiębiorcy obdarzają odbiorców krajowych (w Polsce 31%) niż zagranicznych (27,5%). Lepsza znajomość rynku, obyczajów biznesowych, przepisów prawnych czy języka, a dodatkowo bliskość geograficzna kontrahenta z pewnością mają tu znaczenie.

 

Wielkość firmy dostawcy też gra istotną rolę - mikroprzedsiębiorcy rzadziej stosują kredyt kupiecki, duże firmy - częściej. Chętniej też sprzedają z odroczonym terminem płatności producenci niż dystrybutorzy czy firmy usługowe.

 

Terminy odroczenia płatności

 

Średnie terminy płatności ustalane w kontraktach przez respondentów z  Europy Wschodniej wynoszą 35 dni. U polskich przedsiębiorców jest to 32 dni (30 dla transakcji krajowych i 34 dla eksportowych) - to tyle samo co w Europie Zachodniej.  Ponad 75% polskich transakcji jest zawieranych z płatnością do 30 dni, a tylko 3,7% - powyżej 90 dni (średnio w Europie Wschodniej 3,1%, Zachodniej 2,5%). Nieco od tej statystyki odbiega Turcja, gdzie tylko niecałe 62% transakcji ma termin płatności do 30 dni, a aż 7,9% ponad 90 dni.

 

Opóźnienia w płatnościach

 

Bardzo niewiele badanych firm z Europy Wschodniej może pochwalić się portfelem klientów, którzy nigdy nie opóźniają płatności. Większość - 88,5% firm w sprzedaży krajowej i 78,9% w eksporcie dotyka ten problem. W Polsce jest to 89,2% zarówno w odniesieniu do odbiorców krajowych jak i zagranicznych, w Europie Zachodniej odpowiednio 91,4% i 84,2%. Czyli polskie doświadczenia są zbliżone do tych zachodnich.

 

Około 41% wartości faktur krajowych i 36,6% faktur eksportowych polskich przedsiębiorców było zapłaconych z opóźnieniem. To mniej niż w pozostałych badanych krajach Europy. Natomiast średnie przeterminowanie faktur krajowych wyniosło 24 dni, zagranicznych 25 dni. To więcej w porównaniu z innymi badanymi krajami Europy Wschodniej.

 

Około 1% wartości należności pozostaje nieściągalne zarówno w Europie Wschodniej jak i w Polsce (w Turcji ten wskaźnik wynosi aż 2,2%), z czego w Polsce 80% to należności krajowe.

 

Wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO) dla polskich przedsiębiorców wyniósł 88 dni - to najwięcej w Europie Wschodniej (gdzie średnia wyniosła 61 dni), ale i dwa razy więcej niż w Europie Zachodniej (44 dni).

 

Przyczyny przeterminowań

 

Badani przedsiębiorcy jako najczęstsze przyczyny opóźniania płatności przez ich krajowych odbiorców wymieniali:

  • brak bieżących środków, problemy z płynnością finansową - Europa Wschodnia 58,4%, Europa Zachodnia 52,6%, Polska 63,1% badanych,
  • wykorzystywanie opóźniania spłaty kredytu kupieckiego jako sposobu na finansowanie własnej działalności - odpowiednio 32,4%, 28,2% i 33,9%,
  • prawnie stwierdzona niewypłacalność odbiorcy - 19,8%, 13,1% i 23,8%,
  • skomplikowane procedury płatnicze - 13,4%, 18,2% i 20,2%,

 

Jeśli chodzi o płatności od kontrahentów zagranicznych to powodem opóźnień są przede wszystkim:

  • skomplikowane procedury płatnicze - odpowiednio 25,7%, 30,7%, 31,4% badanych,
  • finansowanie się przedłużonym kredytem kupieckim - 27,7%, 24% i 24,5%,
  • problemy z płynnością - 33,6%, 34,6% i 23,6%

 

Barometr Praktyk Płatniczych 2017  - wnioski

 

Większa ostrożność polskich przedsiębiorców na tle firm europejskich powoduje, że rzadziej stosują odroczenie terminu płatności w transakcjach zarówno krajowych jak i eksportowych. Efektem może być mniejsza konkurencyjność, mniejsze możliwości zdobycia nowych kontraktów czy wejścia na nowe rynki. Obawy przed opóźnieniami w płatnościach, brakiem informacji o kontrahentach można zmniejszyć korzystając z wywiadowni handlowych i raportów ubezpieczycieli kredytu kupieckiego czy z ochrony ubezpieczeniowej należności.

 

Badanie Atradiusa dotyka również przewidywanych zmian w gospodarce europejskiej i światowej związanych z Brexitem, spowolnieniem w Azji i protekcjonizmem amerykańskim. Biorąc pod uwagę również zmiany w Polsce przedsiębiorcy powinni prowadzić dokładniejszą weryfikację kontrahentów, skuteczniej zarządzać należnościami i korzystać z ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Pomoże to w przyspieszeniu spływu należności, zmniejszeniu wartości faktur nieściągalnych i ograniczeniu ryzyka transakcji.

 

Więcej danych i szczegóły raportu na stronie Atradius.pl